Template incidentele uitkering

Overeenkomst eenmalige stamrechtopname <datum>
 
De ondergetekenden:
 
1.    <De heer/Mevrouw> <Naam DGA>, geboortedatum <geboortedatum>, wonende te <Adres>, <Postcode> <Woonplaats>, hierna te noemen: verzekerde;
 
2.    <Naam BV>, RSIN <RSIN/fiscaal nummer BV>, gevestigd te <Woonplaats> te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur, <de heer/mevrouw> <Naam DGA>, hierna te noemen: de B.V.;
 
in aanmerking nemende:
- dat verzekerde bij de B.V. een recht op periodieke uitkeringen heeft ondergebracht welke is vastgelegd in de stamrechtovereenkomst, aan de B.V. en verzekerde wel bekend;
- dat verzekerde op <datum> een eenmalige opname wil doen uit het stamrecht;
 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
 
1.    Op <datum> wordt door de B.V. aan de verzekerde een bruto bedrag uitgekeerd van € <uitkering>;
2.    De B.V. zal hierover de gebruikelijke loonheffingen inhouden en afdragen en het netto deel overmaken naar verzekerde;
3.    Er worden geen kosten in rekening gebracht.
4.    De uitkering wordt per <datum> in mindering gebracht op de stamrechtverplichting. Dit bedrag wordt vervolgens opgerent zoals vastgelegd in de stamrechtovereenkomst;
 
De overige bepalingen van de stamrechtovereenkomst blijven onverminderd van kracht.
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te <Woonplaats> op <datum>,
 
 
 
 
de verzekerde,                          de B.V., namens deze
<Naam DGA>                            <Naam DGA>